El passat 11 de Març de 2020, l’Organització Mundial de la Salut va declarar pandèmia internacional a la situació d’emergència de salut pública provocada pel COVID-19.

La ràpida propagació del virus, tant a nivell mundial com nacional, ha motivat la necessitat de reaccionar de forma ràpida i adoptar mesures urgents i contundents per pal·liar l’impacte d’aquesta crisis en l’àmbit de l’economia i de la societat.

Entre les mesures adoptades pel govern, primer pel Real Decret Llei de data 17 de Març de 2020 i, posteriorment, ampliat pel Real Decret Llei de data 31 de Març de 2020, es troba la moratòria d’hipoteques.

A continuació, resolem algunes de les preguntes que se’ns han plantejat al despatx:

  • Què és una moratòria d’hipoteca?

Una moratòria, ja sigui d’una hipoteca o de qualsevol altre préstec, consisteix en oferir al client la possibilitat d’ajornar els pagaments de la hipoteca durant un període de temps.

  • Quins requisits s’han de complir per poder-se acollir a la moratòria d’hipoteques pel COVID-19?

La moratòria d’hipoteques pel coronavirus està pensada per deutors en situació de “vulnerabilitat”. Per tant, no estem davant una moratòria universal sino que, únicament, serà d’aplicació per:

– Habitatges habitual
– Immobles afectats a l’activitat econòmica que desenvolupin empresaris i professionals .
– Habitatges diferents a l’habitual en situació de lloguer en les que el propietari hagi deixat de percebre la renda des de l’entrada en vigor de l’Estat d’alarma i deixi de percebre-la fins un més després de la finalització del mateix.

A més a més, serà necessari que les persones que demanin una moratòria d’hipoteca pel COVID-19, es trobin dins de determinats paràmetres econòmics i familiars per tal de poder-se acollir a aquesta mesura:

– Que el titular del préstec hipotecari passi a estar en situació d’atur o, en cas de ser empresari professional, pateixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial de les seves vendes (aquesta caiguda haurà de ser d’un 40% mínim).

Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superi, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria, amb caràcter general, el límit de 3 vegades l’IPREM mensual.

  • Aquest límit s’incrementarà un 0,1 vegades el IPREM per cada fill a càrrec en la unitat familiar (0,15 vegades si la unitat familiar es monoparental).
  • Aquest límit s’incrementarà 0,1 vegades per cada persona major e 65 anys membre de la unitat familiar.
  • Si algun dels membres te declarada discapacitat superior al 33%, situació de dependència o malaltia que l’incapaciti acreditativament de forma permanent per realitzar una activitat laboral, el límit serà de 4 vegades el IPREM, sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec.
  • En cas de que el deutor hipotecari sigui persona amb paràlisis cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65%, aixi com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditativament, a la persona o al seu cuidador, per realitzar una activitat laboral, el límit serà de 5 vegades el IPREM.

– Que la quota hipotecaria, més les despeses i subministres basics, resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.

– Quan l’esforç que representi la càrrega hipotecaria sobre la renda familiar s’hagi multiplicat pel menys 1,3.

  • Fins quan puc sol·licitar la moratòria d’hipoteques?

La moratòria d’hipoteques es pot sol·licitar des de que va entrar en vigor el Real Decret Llei 8/2020, és a dir, des del 19 de Març de 2020 fins 15 dies després des de que s’acabi la seva vigència.

  • Quin termini té el banc per concedir la moratòria?

Una vegada presentada la documentació corresponent, l’entitat de crèdit disposarà d’un termini de 15 dies per implementar la moratòria, que tindrà una duració de tres mesos, en principi.

Una vegada concebuda la moratòria, l’entitat comunicarà al Banc d’Espanya la seva existència i duració

  • Quins són els efectes bàsics de la moratòria?

En cas de complir amb els requisits exigits i accedir a la moratòria hipotecaria, aquesta suposarà la suspensió de la obligació de pagament de les tres següents quotes mensuals del préstec hipotecari, així com una ampliació de tres mesos del termini del mateix.

Durant el termini de vigència de la moratòria es suspendrà el deute hipotecari i deixarà d’aplicar-se la clàusula del venciment anticipat que hi consti en el contracte del préstec hipotecari. A més, durant aquets termini, el banc no podrà exigir el pagament de la quota hipotecaria, ni de cap dels conceptes que la integren (amortització del capital o pagament dels interessos), ni la seva totalitat ni en un percentatge.

  • Si sol·licito la moratòria de hipoteques, m’aplicaran algun interès moratori?

No es permet l’aplicació de cap interès moratori pel període de vigència de la moratòria en aquells préstecs amb hipoteca en que el titular deutor es trobi en els supòsits de vulnerabilitat econòmica i acrediti que es troba en dites circumstàncies.

Si tens qualsevol consulta, no dubtis en contactar amb nosaltres. Estem a la teva disposició!