El Reial Decret-Llei 16/2020, de 28 d’abril, de mesures processals i organitzatives per fer front al COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia, regula un nou procediment de família que té per finalitat resoldre aquelles qüestions que venen derivades dels efectes de la pandèmia. Es tracta d’un procediment especial, preferent i sumari que té una duració determinada, i que va entrar en vigor el 30 d’abril de 2020.

Des de que es va acordar l’Estat d’alarma en data 14 de març de 2020 ens hem trobat en què no s’ha pogut complir els intercanvis amb els progenitors, bé sigui per la distància entre els domicilis (viure en diferents províncies), o bé perquè un d’ells hagi patit símptomes de Covid-19, i en conseqüència, el menor s’hagi quedat amb l’altre progenitor.

També, en l’àmbit laboral, són molts els treballadors que s’han vist afectats per acomiadaments o ERTES, així com també molts empresaris autònoms han patit la davallada d’ingressos o bé l’absència total d’aquests.

Això ha provocat que en aquelles Sentències en les quals s’establia una guarda compartida o un règim de visites no s’hagi pogut complir, per les causes que siguin, o bé si la Sentència establia una pensió d’aliments, fixada en atenció a la situació econòmica anterior al Covid-19, en l’actualitat, ens trobem en què actualment el progenitor obligat a satisfer-la no pot fer front a les càrregues familiars, fins que no tornin a recuperar la situació econòmica anterior a la declaració de l’Estat d’alarma.

Per aquest motiu, el Reial Decret-Llei 16/2020 ha establert un procediment preferent i sumari que permetrà interposar les següents demandes, com a conseqüència de la crisi sanitària derivada del Covid-19, i que detallem a continuació:

En primer lloc, es podrà sol•licitar la recuperació del temps que no s’ha pogut gaudir amb el fill en comú, sent aplicable tant a progenitors que tinguin la guarda compartida o bé un règim de visites.

En segon lloc, atenent a les circumstàncies econòmiques, es podrà sol•licitar una modificació de mesures definitives, respecte a la pensió d’aliments o prestació compensatòria fixada en Sentènia.

I per últim, establir o modificar l’obligació de prestar aliments entre parents per haver variat de forma substancial les circumstàncies econòmiques de la persona obligada a satisfer la prestació alimentaria.

No tenen cabuda en aquest procediment aquells relatius al canvi de guarda per raons sobrevingudes pel Covid-19, així com tampoc la modificació de les condicions laborals (fer teletreball, canvi d’horari o de torns a l’empresa, entre d’altres), ni els procediments d’execucció de Sentència derivats d’incompliments actuals, a causa de la declaració de l’Estat d’alarma.

Si et trobes en alguna d’aquestes situacions i vols saber més informació sobre aquest procediment en concret, no dubtis en contactar amb nosaltres.

Genescà Advocats